جزئیات نویسندگان

Jafarisani 3, Moslem, 3- دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.