جزئیات نویسندگان

Jafarisani 6*, Moslem 0000-0002-1792-2488, 6- استادیار. دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود. ایران

  • دوره 13، شماره 4: 1397 - مقاله پژوهشي
    کاهش اثرات سمیت کبدی ناشی از مواجهه حاد با کادمیوم توسط عصاره آبی- الکلی کاکوتی در موش صحرایی
    چکیده  PDF  XML