جزئیات نویسندگان

Jafariani7, Moslem ORCID:0000-0002-8341-6049, 7- استادیار- دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی- مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.