جزئیات نویسندگان

Fazli2, Mozhgan, 2- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.