جزئیات نویسندگان

Kheirandish 2, Mozhgan, 2- کارشناسی ارشد میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.