جزئیات نویسندگان

Ahmadiankia2,3, Naghmeh 0000-0001-8309-4935, 3- مرکزتحقیقات پیشگیری از سرطان- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.