جزئیات نویسندگان

Aboutaleb2, Nahid, 2- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده پزشکی- مرکز تحقیقات فیزیولوژی- گروه فیزیولوژی.

  • دوره 10، شماره 2: 1394 - مقاله پژوهشي
    اثر پیش ‌آماده‌سازی تمرین استقامتی بر مرگ سلولي و بیان پروتئین‌های Bax و Bcl-2 هیپوکمپ به‌دنبال ایسکمی- جريان مجدد مغزي در موش صحرایی نر
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345