جزئیات نویسندگان

Beigi Boroujeni, Nasim ORCID:0000-0002-4205-8169, ایران

  • دوره 14، شماره 1: 1398 - مقاله پژوهشي
    تأثیر تجویز پروژسترون بر تعداد فولیکول‌های ثانویه موش تحریک تخمک‌گذاری شده در زمان پیش از لانه‌گزینی
    چکیده  PDF  XML