جزئیات نویسندگان

Arshadi4, Nasrin, 4- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی- دانشیار

  • دوره 11، شماره 2: 1395 - مقاله پژوهشي
    رابطه علی ویژگی‌های شخصیتی و رشد پس از سانحه، با میانجی‌گری تنظیم شناختی- هیجانی در بیماران مبتلا‌به هپاتیت B
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345