جزئیات نویسندگان

Abasi Bastami3, Negar, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیط- دانشجوی کارشناس بهداشت محیط.

  • دوره 11، شماره 3: 1395 - مقاله پژوهشي
    مدل‌سازی تصفیه فاضلاب لبنی به‌روش انعقاد الکتریکی با استفاده از سامانه استنتاج فازي– عصبي تطبيقي
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345