جزئیات نویسندگان

Ahmad, Nobaya

  • دوره 2، شماره 4: 1386 - مقاله پژوهشي
    بررسی وضعیت ایمنی و ارگونومیک منازل سالمندان بر اساس نظریه هم¬سازی انسان- محیط در کشور مالزی
    چکیده  Pdf  XML


شابن: 3753-2345