جزئیات نویسندگان

Golpour, Parastoo ORCID:0000-0001-7147-9539

  • دوره 14، شماره 1: 1398 - مقاله پژوهشي
    بررسی عوامل مؤثر بر مدت زمان منفي شدن اسمیر خلط در بیماران سل ريوی اسمیر مثبت دو ماه بعد از درمان
    چکیده  PDF  XML