جزئیات نویسندگان

Alimi3, Rasoul, 3- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشكده بهداشت- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي- كارشناسي ارشد آمار زيستي., ایرانشابن: 3753-2345