جزئیات نویسندگان

Alimohammadi10, Reza, 10- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پزشکی- گروه ایمونولوژی- دانشجوی دکتری تخصصی ایمونولوژی., ایران

  • دوره 11، شماره 4: 1395 - مقاله پژوهشي
    بررسی درصد لنفوسیت‌های Th1 در خون محیطی بیماران مبتلا‌به سندرم هایپر IgE اتوزومال مغلوب
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345