جزئیات نویسندگان

Aghazadeh1, Roghaieh, 1- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم دارويی- دانشکده داروسازی- گروه میکروبیولوژی- كارشناس ارشد ميكروبيولوژي.

  • دوره 10، شماره 4: 1394 - مقاله پژوهشي
    ارزیابی میزان آنتي‌بادي اختصاصي بر عليه آنتي‌ژن نوتركيب ESAT-6 مايكوباكتريوم توبركلوزيس در تشخيص توبركلوزيس گاوي
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345