جزئیات نویسندگان

Beygzadeh 5, Roghayeh, 5- کارشناس ارشد. بیوشیمی، مرکز تحقیقات سرطان. بیمارستان امام خمینی (ره)، تهران، ایران.

  • دوره 13، شماره 4: 1397 - مقاله پژوهشي
    کاهش اثرات سمیت کبدی ناشی از مواجهه حاد با کادمیوم توسط عصاره آبی- الکلی کاکوتی در موش صحرایی
    چکیده  PDF  XML