جزئیات نویسندگان

Kara’i 1, Sadaf ORCID: 0000-0003-3628-5485, 1- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه پیام نور استان البرز واحد کرج، ایران., ایران

  • دوره 13، شماره 1397:2 - مقاله پژوهشي
    تاثیر هشت هفته تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن‌های foxo1 و foxo3a بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار
    چکیده  PDF  XML