جزئیات نویسندگان

Amanpour2, Saeed, 2- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشكده پزشكي- استاديار.

  • دوره 10، شماره 1: 1394 - مقاله پژوهشي
    طراحي، انتخاب و بهينه‌سازي توالي‌هاي تكراري كوتاه به‌منظور تشخيص بيماري‌هاي تك ژني قبل از لانه‌گزيني
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345