جزئیات نویسندگان

Azandeh1, Saeed, 1- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز- دانشكده پزشكي- گروه علوم تشريحي- مركز تحقيقات سلولي مولكولي., ایران

  • دوره 10، شماره 4: 1394 - مقاله پژوهشي
    چهار مرحله تمايز سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي حاصل از بندناف به هپاتوسيت‌ها در داربست هيدروژلي
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345