جزئیات نویسندگان

Azandeh2, Saeed, 2- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور- دانشكده پزشكي- گروه علوم تشريحي– مركز تحقيقات سلولي مولكولي

  • دوره 11، شماره 2: 1395 - مقاله پژوهشي
    تمايز سلول‌هاي بنیادی مزانشيمي حاصل از بند ناف به سمت سلول‌هاي شبه عصبي با استفاده Activin A و Nicotinamide
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345