جزئیات نویسندگان

Bakherad 1,2, Sahar, 2- مرکز تحقیقات نانوذرات بیولوژیک در پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران., ایران

  • دوره 13، شماره 4: 1397 - مقاله پژوهشي
    بررسی اثرات احتمالی نانو ذرات بیولوژیک طلای تولید شده به‌وسیله باکتری Bacillus cereus بر ساختار و عملکرد کبد موش صحرایی
    چکیده  PDF  XML