جزئیات نویسندگان

Akbarzadeh 3, Samad, 3- استاد، گروه بیوشیمی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران., ایران

  • دوره 13، شماره 4: 1397 - مقاله پژوهشي
    اثر مصرف عصاره آبی گیاه گزنه همراه تمرین استقامتی بر غلظت CRP، گلوکز خون، وزن، و تغییرات بافت¬های پانکراس،کبد و قلب رت¬های دیابتی شده با STZ
    چکیده  PDF  XML