جزئیات نویسندگان

Ashtari, Sara, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد- پژوهشگرشابن: 3753-2345