جزئیات نویسندگان

AziziShoul, Sara, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- پزشک عمومی

  • دوره 6، شماره 4: 1390 - مقاله پژوهشي
    بررسي ميزان تأثير افزودن دوز پايين داکليزوماب به پروتکل استاندارد در کاهش پس زدن پيوند در بيماران گيرنده کليه
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345