جزئیات نویسندگان

Ahmadi, Seyed Ali

  • دوره 2، شماره 4: 1386 - مقاله پژوهشي
    تعيين ميزان تكرارپذيري تشخيصي انواع هيپرپلازي‌هاي آندومتر و كارسينوم تمايز يافته اندومتريوئيد بر اساس يافته‌هاي مورفولوژيك و مقايسه آن با نتايج آناليز مورفومتريك كامپيوتري
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345