جزئیات نویسندگان

Aghayan, Seyed Shahrokh, ایران

  • دوره 7، شماره 2: 1391 - مقاله پژوهشي
    نقش انتقال لکوسیت‌ها در القاي آسیب کبدی به‌دنبال ایسکمی– پرفیوژن مجدد کلیوی در موش سوری Inbred
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345