جزئیات نویسندگان

Aghayan3, Seyed Sharokh, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه روانپزشكي- استاديار.

  • دوره 11، شماره 1: 1395 - مقاله پژوهشي
    مقایسه هوش هیجانی، عزت‌نفس و ناگویی خلقی در زنان با افسردگی اساسی و زنان عادی در شهرستان شاهرود
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345