جزئیات نویسندگان

Arsang Jang2, Shahram, 2- دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده بهداشت- گروه مهندسي اپیدمیولوژی و آمار زیستی- مربی.شابن: 3753-2345