جزئیات نویسندگان

Aghayan, Shahrokh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- استادیار گروه روانپزشکیشابن: 3753-2345