جزئیات نویسندگان

Ali Esfahani, Tahere, دانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی- گروه سم¬شناسی- کارشناس

  • دوره 5، شماره 3-2: 1389 - مقاله پژوهشي
    ارزیابی میزان سمیت سه گیاه تاج خروس، بندواش و بابا آدم با استفاده از آزمون آرتمیا سالینا
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345