جزئیات نویسندگان

Hojati 4, Vida, 4- استادیار، گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

  • دوره 13، شماره 4: 1397 - مقاله پژوهشي
    اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات شناختی، یادگیری، حافظه و عملکرد حرکتی در موش های صحرایی با اعتیاد به متامفتامین
    چکیده  PDF  XML