جزئیات نویسندگان

Hojati3, Vida, 3- استادیار، گروه زيست شناسي، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامي، دامغان، ايران.