جزئیات نویسندگان

Azimi2, Zeinab, 2- دانشگاه تهران- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- گروه روانشناسی- دانشجوی دکتری روانشناسی., ایران

  • دوره 9، شماره 4: 1393 - مقاله پژوهشي
    پیش‌بینی نشانگان بالینی در دانشجویان دارای تجربه شکست عاطفی بر اساس ساختارهای شخصیتی: نقش تعدیل‌کننده‌ی حمایت اجتماعی ادراک شده
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345