جزئیات نویسندگان

AbedSaeedi, Zhila, دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی- دانشکده پرستاری و مامايی- عضو هيئت علمی- استاديار

  • دوره 8، شماره 1: 1392 - مقاله پژوهشي
    ارتقاي درك از بيماري مولتيپل اسكلروزيس (ام‌اس) و حيطه‌هاي آن در بيماران شركت‌كننده در گروه حمايتي همتايان
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345