بازگشت به جزئیات مقاله بررسی بیوانفورماتیک آنزیم متان مونواکسیژناز و جهش‌زایی در آن جهت بهبود عملکرد آنزیمی دانلود دانلود PDF