بازگشت به جزئیات مقاله مهندسی آنزیم آزوریداکتاز جهت ایجاد تغییرات ساختاری در جایگاه فعال و بهبود تمایل اتصالی آن به رنگ‌‌‌های آزو دانلود دانلود PDF