بازگشت به جزئیات مقاله ساخت داربست پرده آمنیون دسلولار-ژلاتین و ارزیابی آن جهت استفاده در کارهای مهندسی بافت دانلود دانلود PDF