بازگشت به جزئیات مقاله بررسی مولکولی اپرون pgaA, B, C, D مرتبط با تشکیل بيوفيلم در جدايه‌هاي اسينتوباكتر بوماني مقاوم به کارباپنم در شهر قم دانلود دانلود PDF