بازگشت به جزئیات مقاله بررسی فراوانی اپیستاکسی و نتایج تامپون‌ گذاری قدامی و خلفی با و بدون سرجی سل در بیماران مراجعه‌کننده به اورژانس بیمارستان‌های کامکار عرب‌ نیا استان قم دانلود دانلود PDF