[1]
2022. بررسی اثر عصاره آبی بذر درمنه کوهی بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط برون‌تنی. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی. 17, 1 (Mar. 2022), Page:9–17. DOI:https://doi.org/10.22100/jkh.v17i1.2569.