[1]
2023. آسیب شدید نورون‌های دپامینرژیک جسم سیاه همراه با کاهش سطح سرمی مس می‌باشد. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی. 18, 1 (Nov. 2023), Page:31–39. DOI:https://doi.org/10.22100/jkh.v18i1.2813.