(1)
بررسی اثر عصاره آبی بذر درمنه کوهی بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط برون‌تنی. JKH 2022, 17 (1), Page:9-17. https://doi.org/10.22100/jkh.v17i1.2569.