(1)
آسیب شدید نورون‌های دپامینرژیک جسم سیاه همراه با کاهش سطح سرمی مس می‌باشد. JKH 2023, 18 (1), Page:31-39. https://doi.org/10.22100/jkh.v18i1.2813.