1.
بررسی اثر عصاره آبی بذر درمنه کوهی بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط برون‌تنی. JKH. 2022;17(1):Page:9-17. doi:10.22100/jkh.v17i1.2569