1.
آسیب شدید نورون‌های دپامینرژیک جسم سیاه همراه با کاهش سطح سرمی مس می‌باشد. JKH. 2023;18(1):Page:31-39. doi:10.22100/jkh.v18i1.2813