بررسی اثر عصاره آبی بذر درمنه کوهی بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط برون‌تنی. (2022). مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, 17(1), Page:9-17. https://doi.org/10.22100/jkh.v17i1.2569