آسیب شدید نورون‌های دپامینرژیک جسم سیاه همراه با کاهش سطح سرمی مس می‌باشد. (2023). مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, 18(1), Page:31-39. https://doi.org/10.22100/jkh.v18i1.2813