آسیب شدید نورون‌های دپامینرژیک جسم سیاه همراه با کاهش سطح سرمی مس می‌باشد. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S. l.], v. 18, n. 1, p. Page:31–39, 2023. DOI: 10.22100/jkh.v18i1.2813. Disponível em: https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2813.. Acesso em: 18 jul. 2024.