“بررسی اثر عصاره آبی بذر درمنه کوهی بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط برون‌تنی” (2022) مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, 17(1), pp. Page:9–17. doi:10.22100/jkh.v17i1.2569.