“آسیب شدید نورون‌های دپامینرژیک جسم سیاه همراه با کاهش سطح سرمی مس می‌باشد” (2023) مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, 18(1), pp. Page:31–39. doi:10.22100/jkh.v18i1.2813.